Detail

Nejúčinnější prevencí šikany je přátelské a spolupracující klima třídy

Učitelé, třídní učitelé, ideálně všichni, kteří se na výuce v dané třídě podílejí, by si měli všímat klimatu ve třídě, aby mohli zaznamenat první signály nesouladu a mohli na ně včas reagovat. I zde platí, že prevence se vyplatí a bývá snadnější než samotná  „léčba“ šikany.

 

Učitelé by si měli vytvářet zevrubný přehled o náladách ve třídě, rozpoznávat žáky dominantní, ale i outsidery, kteří potřebují podpořit, protože právě ti bývají „ohroženým druhem“. Jde obvykle o děti hyperprotektivních rodičů, které nejsou zvyklé samy se prosazovat, ale stejně tak jde i o děti, které nemají oporu v dobrém zázemí ani ve škole ani doma.

Na obou pólech se mohou nacházet děti, které procházejí dlouhodobějším a opakujícím se traumatem (násilí v rodině, fyzické či psychické týrání, neuspořádané vztahy dospělých, nový partner rodiče, matka často střídající partnery apod.), což může přerůstat až v psychické poruchy dítěte a psychiatrickou diagnózu. Při neuspokojování základních potřeb zpravidla dochází k deprivaci dítěte na úrovni psychické či fyzické, často i současně, což se odráží v deprivaci sociální. Tato deprivace má podobu zanedbávání potřebného zájmu o dítě, nezajištění bezpečného rodinného prostředí, neposkytování potřebné podpory a stimulace psychického a fyzického vývoje, což se může projevovat v nedostatečné a nekvalitní výživě (nedostatek jídla versus převážné stravování ve fastfoodu či přejídání se, nekontrolovaná spotřeba sladkých nápojů, nadměrná konzumace sladkostí apod.), špatná zdravotní péče ze strany rodiny (chybějící očkování, zanedbaná péče o chrup, neošetřená zranění a symptomy akutních či chronických onemocnění apod.), nedostatečné či nevhodné oblékání, bydlení a bytové podmínky (např. cizí lidé v bytě, nevhodná společnost rodičů) a další.
Deprivované děti bývají častěji nemocné, a jsou rovněž více ohroženy školními úrazy, zvláště když se s deprivací pojí ADHD, protože mívají snížený odhad míry hrozícího nebezpečí.

Složitým prvkem ve třídě bývají děti s poruchami chování, zvláště pak děti s hyperkinetickou poruchou. Tyto děti mají velký problém se soustředěním, snadno se nechají rozptýlit při sebemenších rušivých podnětech, které ostatní žáci ani nezaznamenají, dále nezvládají své chování ve třídě i mimo ni. Naopak pokud se na nějakou činnost, která je zaujme, soustředí a jsou z ní vyrušeni, bývají často agresivní. Je pro ně velkým problémem samostatně pracovat, potřebují neustále připomínat, že mají úkol. Tyto děti jednají impulzívně, vyvolávají konflikty, bývají agresivní vůči okolí, ale někdy i vůči sobě (autoagresivita, různé formy sebepoškozování). Tyto děti se velmi obtížně orientují ve společenských vztazích a ve vnějších projevech bývají nevyzpytatelní. Tyto děti dokáží snadno učiteli rozložit celou hodinu, což často učitel řeší permanentním trestáním za výchovné přestupky, které se míjejí účinkem. Porucha koncentrace vede také k tomu, že tyto děti mají špatné školní výsledky.

Dlouhodobější zažívání školního i mimoškolního neúspěchu (známky, zapojení do kolektivu a uspokojivý kontakt s vrstevníky)  může vést tyto děti k nechuti do školy chodit, tj. vzdělávání se pro ně stává velkým nepřítelem. Z takovýchto jedinců se rekrutuje převážná část záškoláků, na které se postupně nabalují další závažné problémy výchovného rázu, včetně negativních part, zneužívání omamných a psychotropních látek a s tím související kriminality.

V obdobné situaci jsou děti s poruchami chování a učení bez hyperaktivity, tj. trpící syndromem ADD. Tyto děti mají stejné problémy se soustředěním a pozorností, ale tzv. klamou tělem – na první pohled jeví dojem, že pozorně poslouchají výklad učitele, ale přitom nejsou duchem vůbec ve třídě přítomné. Dále je pro ně typická obsedantnost a ulpívání na nepředvídatelných věcech, které obvykle dítě bez této poruchy ani nezaznamená. Tyto projevy u „hypoaktivních“ dětí vedou k častým záměnám s autismem. Hypoaktivní děti bývají pro svoji jinakost často terčem posměchu  a tím i obětí psychické někdy i i fyzické šikany.

Dalšími dětmi, kterých je třeba si preventivně ve třídě všímat, jsou noví žáci, kteří nemají schopnost rychle se do kolektivu zapojit. Jde především o děti spíše introvertní, které se hůře v novém kolektivu prosazují, případně jsou něčím výjimečné (barva pleti, jazyk, zdravotní postižení či znevýhodnění, vady řeči, nižší sociálně ekonomický status, atypická mimika, tiky, fyziognomické zvláštnosti, apod.)

 

1 comment

  • Jiří Pilař
    / Odpovědět

    Ne každá potyčka se znakem šikany je skutečnou šikanou. Dnes je tendence ze strany učitelů hovořit o šikaně každou chvíli, ale ne vždy vědí, co to je a jak s ní zacházet, jak ji vyšetřit a následně potrestat. Často se setkávám s tím, že učitelé dělají, že nic nevidí. To je pro školu to nejhorší, protože v počátku nevinné rozmíšky mohou přerůst v systematické poškozování oběti. Proto je třeba, aby třídní učitelé, metodici prevence a výchovní poradci podobné situace nepodceňovali a byli schopni nálady v třídních kolektivech analyzovat a řešit. Při péči o dobré vztahy ve třídě jsou velmi důležití žáci. Je důležitá spolupráce žáků a třídního učitele, a pokud by žáci neviděli jinou možnost, je třeba do situace ve třídě zapojit i ředitele, který je za školu jako takovou zodpovědný.
    Nejúčinnějším způsobem, jak ochránit děti před šikanou, je vytvoření školního programu proti šikanování. Ten si tvoří každá škola sama a zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu šikanování. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového chování ve škole. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany ředitele a postup školy v řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost na školu České školní inspekci. Nejedná se o udávání či žalování, ale o péči na zlepšení vztahů v třídním kolektivu a leckdy o záchranu šikanujících před výchovným zařízením.
    Tedy: KDO O ŠIKANĚ VÍ A NEOZNÁMÍ JI UČITELI ČI ŘEDITELI, MŮŽE BÝT POVAŽOVÁN ZA SPOLUPACHATELE.

Napsat komentář